ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Με την ορολογία “απόσυρση οχήματος” εννοούμε την οριστική διαγραφή του, μια απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να αποχαρακτηριστεί το όχημα σας από το αρμόδιο υπουργείο. Έτσι θα πάψετε να έχετε οποιαδήποτε οικονομική ή φορολογική υποχρέωση ως προς αυτό κι εμείς θα μπορούμε να προχωρήσουμε με την ανακύκλωση του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

Βημα 1

Έρχεστε σε επικοινωνία με την ομάδα μας

Βημα 2

Μετά την καθοδήγηση μας συγκεντρώνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Βημα 3

Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης μας έρχεται στο χώρο σας, παραλαμβάνει το όχημα και τα δικαιολογητικά κι σας εκδίδει μία «Βεβαίωση Παραλαβής»

Βημα 4

Καταθέτουμε τα έγγραφα στο Υπουργείο Μεταφορών και μετά από 10 ημέρες (εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες) σας αποστέλλεται το Πιστοποιητικό Καταστροφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΙΔΙΩΤΕΣ

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας
3. Αστυνομική ταυτότητα ιδιοκτήτη
4. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος σε περίπτωση φορτηγού
5. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου
6. Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση
[ κατεβάστε το έντυπο ]

Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε.

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας
3. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου
4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
5. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος σε περίπτωση φορτηγού
6. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου
7. Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση
[ κατεβάστε το έντυπο ]

Α.Ε.

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας
3. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου
4. Φωτοτυπία ΦΕΚ εκπροσώπησης
5. Φωτοτυπία ΦΕΚ σύστασης
6. Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
7. Υπεύθυνη δήλωση εκπρόσωπου επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος σε περίπτωση φορτηγού
8. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου
9. Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση
[ κατεβάστε το έντυπο ]

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το πλαίσιο αναφορικά με την ανακύκλωση «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004 και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000.